Dynasil SMART i ST – skuteczność i ekologia

Impregnacja i paroprzepuszczalność
10 sierpnia 2013
Impregnacja cegły ręcznie formowanej w kuchni i łazience
26 sierpnia 2013

Wiadomym jest fakt, że wraz z rozwojem cywilizacji pojawiają się nowe technologie, których nieprzewidziane działania uboczne stanowią potencjalne zagrożenie dla środowiska naturalnego i jego zasobów. Największym problemem są w tym przypadku emisje zanieczyszczeń do środowiska (w szczególności te niekontrolowane). Ich konsekwencje stanowią problem nie tylko dla środowiska naturalnego ponieważ presja jaką wywieramy odbija się także i na nas samych.

Badania impregnatów Dynasil® ST i Dynasil® SMART Protect miały na celu sprawdzenie skuteczności impregnatów oraz ich ewentualnego wpływu na środowisko.

wybrane fragmenty opracowania:

Badanie wpływu na środowisko surfaktantów
hydrofobowych obecnych w produktach firmy
 „Consil Polska”

Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Zakładzie Fizyki Chemicznej
Zespół Badań Przemian Fazowych

pod kierunkiem
Dr Elżbiety Szostak

 

Wprowadzenie

Tematem pracy jest badanie wpływu na środowisko surfaktantów hydrofobowych obecnych w produktach znajdujących się w ofercie firmy "Consil Polska". Firma ta zajmuje się produkcją wielu preparatów ochronnych, przeznaczonych do impregnacji podłoży mineralnych. Przedmiotem badań będą preparaty o nazwach Dynasil® ST oraz Dynasil® SMART Protect…

Hipotezy i założenia
Przed przystąpieniem do badań właściwych postanowiono założyć wstępne hipotezy których weryfikacja była celem niniejszej pracy.

Hipoteza pierwsza: 
Informacje o produktach dostępne na stronie producenta są zgodne ze stanem rzeczywistym

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie firmy „Consil Polska”, produkty powinny cechować się właściwościami takimi jak zabezpieczenie hydrofobowe powierzchni, schnięcie do nielepiącej się postaci i odporność na wysokie oraz niskie temperatury. Są to ważne właściwości dla materiałów mających na celu konserwację budynków i zabytków. W celu sprawdzenia autentyczności tych informacji przeprowadzono kilka doświadczeń, których wyniki opisano w dalszej części pracy.

Hipoteza druga: 
Produkty znajdujące się w ofercie firmy Consil Polska nie wykazują niepożądanego wpływu na środowisko

Dostarczone przez firmę do badań produkty Dynasil® ST i Dynasil® SMART Protect, są preparatami służącymi do pokrywania ścian budynków oraz zabytków, co sprawia iż mają one bezpośredni kontakt ze środowiskiem. W toku prowadzonych badań postanowiono odpowiedzieć na pytanie czy proces nagrzewania budynków pokrytych warstwa zabezpieczającą surfaktantów hydrofobowych może mieć niekorzystny wpływ na środowisko naturalne.

Technika pomiarów
Aby wykonać badania właściwości hydrofobizujących preparatów, powierzchnię dwu z trzech bloczków gazobetonowych pokryto warstwą roztworów dostarczonych surfaktantów. Po wyschnięciu bloczków zbadano organoleptycznie lepkość ich powierzchni. Następnie na wszystkie trzy bloczki naniesiono krople odpowiednio: wody z octem, oleju i czystej wody. Zmierzono kąt zwilżania poszczególnych kropel dla bloczków pokrytych warstwą surfaktantu i bloczku nie zabezpieczonego. Bloczki zabezpieczone warstwą ochronną umieszczono w piecu o temperaturze 95°C na okres 1 godziny. Po wyjęciu i schłodzeniu bloczków ponownie zmierzono kąty zwilżania powierzchni. Na kolejnym etapie badań bloczki zabezpieczone warstwą ochronną umieszczono na okres 1 godziny w lodówce o temperaturze -30°C. Po wyjęciu i ogrzaniu bloczków do temperatury pokojowej kolejny raz zmierzono kąty zwilżania powierzchni. Wpływ na środowisko surfaktantów hydrofobowych obecnych w produktach firmy Consil Polska zbadano na przykładzie próbki Dynasil ST przy użyciu metody spektroskopii absorpcyjnej w środkowej podczerwieni w funkcji temperatury…

Otrzymane wyniki i ich dyskusja
Badanie właściwości ochronnych preparatów
Fotografie otrzymane podczas badania właściwości ochronnych preparatów przedstawiono na rysunkach. Dla większej przejrzystości podczas graficznego wyznaczania kąta zwilżania kropli wody na rysunkach zaznaczono kąt uzupełniający.

Obserwacja bloczków z betonu komórkowego

foto1a

Obserwacja kąta zwilżania dla bloczków z betonu komórkowego w temperaturze pokojowej

foto2

Obserwacja kąta zwilżania dla bloczków z betonu komórkowego poddanych wygrzewaniu do temperatury 95°C

foto3

Obserwacja kąta zwilżania dla bloczków z betonu komórkowego poddanych ochłodzeniu do temperatury -30°C

foto4

 

W tabeli zebrano wartości wyznaczonych kątów zwilżania wodą dla poszczególnych przypadków.

Materiał

bloczek z betonu komórkowego

impregnat

brak

Dynasil® ST

Dynasil® SMART Protect

Dynasil® ST

Dynasil® SMART Protect

Dynasil® ST

Dynasil® SMART Protect

Temperatura oddziaływania na podłoże impregnowane

-

22°C

22°C

95°C

95°C

- 30°C

- 30°C

Kąt zwilżania dla wody

0° (bardzo dobre zwilżanie)

142°

141°

140°

141°

140°

138°

Otrzymane wyniki wskazują, iż właściwości hydrofobizujące preparatów nie ulegają zmianie pod wpływem zarówno wysokich jak i niskich temperatur. Różnice kątów zwilżania między kroplami znajdującymi się na powierzchni bloczków w temperaturze pokojowej, a tymi ochłodzonymi i podgrzanymi są minimalne, co świadczy o tym że temperatura nie wpływa negatywnie na działanie  badanych preparatów. Badania  wykazały także, iż po ich zastosowaniu na powierzchni preparaty te schną do nielepiącej postaci.

Weryfikacja postawionych hipotez
Z przeprowadzonych badań wynika, iż dane zamieszczone na stronie producenta dotyczące badanych preparatów, są prawdziwe i zgodne ze stanem rzeczywistym. Preparaty te nie wykazują także żadnych cech, mogących negatywnie wpłynąć na środowisko. Substancje o których mowa nie ulegają rozkładowi w miarę wzrostu temperatury a po zastosowaniu ich na powierzchni schną do postaci nielepiącej, dzięki czemu nie występuje narażenie na przedostanie się ich części do środowiska. Właściwości hydrofobizujące preparatów nie ulegają zmianie przy wzroście i spadku temperatury, a także pod działaniem kwaśnych czynników zewnętrznych.

Podsumowanie i wnioski
…Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, iż wpływ na środowisko surfaktantów hydrofobowych znajdujących się w produktach firmy „Consil Polska” jest pozytywny, gdyż ich właściwości fizyczne pozwalają na uzyskanie doskonałego efektu hydrofobowego, który chroni różnego rodzaju obiekty przed wyniszczaniem wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych nie stanowiąc przy tym zagrożenia przedostania się szkodliwych substancji do otoczenia.

Opinia o produkcie
Badane produkty zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie producenta wykazują doskonałe właściwości hydrofobowe niezależnie od temperatury otoczenia. Nie ulegają one także rozkładowi w wysokich temperaturach. Są łatwe w użyciu a po ich zastosowaniu na powierzchni, schną do nielepiącej się postaci. Właściwości te sprawiają iż badane produkty firmy „Consil Polska” są idealnymi impregnatami do wszelkiego rodzaju podłoży spełniającymi wymogi zarówno bezpieczeństwa środowiskowego jak i wysokiej klasy materiałów zabezpieczających.

 


 

Badanie wpływu na środowisko surfaktantów
hydrofobowych obecnych w produktach firmy
 „Consil Polska”

Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Zakładzie Fizyki Chemicznej
Zespół Badań Przemian Fazowych

pod kierunkiem
Dr Elżbiety Szostak

 

 

Dodaj komentarz